Chức năng chuyển đổi json_id sang json
empty result